Rekapitulace roku 2012, část 6. – Klánovický les

Klánovický les -rekapitulace řízení 2012

Petice na podporu rozšíření PR Klánovický les
s 3323 podpisy byla dne 30.8.2012 předána primátorovi MUDr Svobodovi a řediteli Magistrátu Ing.Trnkovi. Zamítavá reakce přišla dne 24.9.2012, podepsán radní Lohynský, s odvoláním na to, že ochrana lesních pozemků, které nejsou zahrnuty do návrhu PR Klánovický les, je dostatečná. Následná jednání na MHMP v říjnu 2012, jednání dále pokračuje podáním specifických připomínek.

Připomínkování zjišťovacího řízení EIA „Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha – Klánovice“, nově na OOP MHMP.

Celkem na OOP MHMP přišlo asi 3000 připomínek(2xvíce než v r. 2008 naMŽP)

Řízení ukončeno na žádost investora ze dne 31.5.2012

Připomínkování změny územního plánu Klánovického lesa ( Z 1733 z r. 2005) bylo zakončeno veřejným projednáním na MHMP dne 14.9.2012 .Důvody pro změnu shrnul v projevu klánovický advokát JUDr Petr Svoboda, protistrana podala písemné prohlášení. MHMP bude připomínky zpracovávat a předloží je k projednání zastupitelstvu.

otázky primátorovi http://chat.prazskeforum.cz/i/219 – Michael Hartman – Klánovický les

otázka od: M. Hartman 22.03.2012 9:17

Dobrý den pane primátore. Děkuji za zavedení on-line interpelací. Snad je to opravdu signál změny a většího kontaktu Magistrátu s veřejností, zejména u nás na okraji Prahy.

Nedovedu si jinak vysvětlit,  proč žádost zastupitelstva městské části Praha Klánovice na změnu územního plánu z roku 2005 nebyla stále Magistrátem hl.m. akceptována. Dlohou dobu nebyla ani projednávána. Źádost měla za cíl zastavit hrozbu výstavby golfu kácením lesa. Trvající veřejný zájem potvrdilo v listopadu roku 2009 dokonce místní referendum, kterého se zůčastlilo přes 60% občanů (účast větší než než u voleb do parlamentu),  kde přes 80% účastníků požadovalo stejné změny územního plánu zachovávající les. Ani to dosud Magistrátu hl.m. Prahy nestačilo k tomu, aby byla žádost z roku 2005 věc dovedena k cíli. Přitom kácení dnešního lesa (kolem 50 % požadavku na kácení dokonce tvoří podle hrubých odhadů dokonce rezervace) by bylo mimo jiné i znehodnocením třicetileté koncepce rozvoje hl. m. Prahy, kam byly roku  1974 Klánovice, kdysi samostatné lázeňské středisko, již bez lázní a golfu, přičleněny a pražský golf byl obnoven v Motole. Lokalita lesa byla v rámci hl.m Prahy pro svůj význam a zachování přírodního prvku naopak včleněna do rezervace (1982), ta se následně stala jádrem přírodního parku (1991, Klánovice – Ćihadla) a v rámici EU byla jedinečnost lokality potvrzena vyhlášením Evropsky významné přírodní lokality ( 2000, tzv. Natura). Je nadějě, že pod vašim vedením, pane primátore Svobodo, začně radnice Magistátu brát vážně také pořadavky místních zastupitelstev městských částí, či výsledky referend, a to i u okrajivých městských částí Prahy? A že se podnikatelským loby nebude dařít mít na vaší radnicí větší vliv než mají orgány našich městských částí a že tyto loby nebudou schopny dlohodobě paralyzovat změny požadované místními zastupitelstvy, občany, a které jsou případně i v souladu s dlouhodobými koncepcemi rozvoje hl.m.Prahy?

Jaké kroky pro to na Magistrátě hl.m. Prahy činíte ? Za případnou odpověď  i za možnost on-line interpelací děkuji.

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.04.2012 10:28

Prosím obraťte se se svým dotazem na mého prvního náměstka Tomáše Hudečka, který má v kompetenci územní plánování.

…dodáváme No comment…

Výjimka z přírodní rezervace – MŽP na základě odvolání STROMu rozhodlo (17.7.2012) , že přerušení řízeni dle MHMP se ruší.

MHMP rozeslalo k připomínkám došlá vyjádření, po zpracování připomínek zřejmě bude následovat rozhodnutí.

Územní rozhodnutí o stavbě golfového hřiště podané koncem roku 2010 investor záměrně protahoval, nakonec uspěl s podjatostí Stavebního úřadu MČ P21 a spis byl přidělen MČ P22 Uhříněves, tento rozhodl o prodloužení termínu pro investora k dodání potřebné dokumentace do 31.12.2012 ( a pak ještě déle). V řízení podáváme nesouhlas s neodůvodněným odkládáním rozhodnutí.

Klubovna – černá přestavba zahájena 1.1.2008, dokončena bez povolení a kolaudace 30.6.2008. Přes řadu výzev a zákazů FGRP klubovnu používá, vede spory i soud s MHMP, bezvýsledně, od letošního roku spis opět vrácen MČ P21.
Kde je podjatost:-)?

Úsilí a aktivity s cílem zachovat náš  les jako les i pro budoucnost pokračují do dalšího, již osmého roku…lesu zdar v roce 2013 !