Rozhodující hlasování již v únoru!

Klánovický les čeká rozhodující hlasování o žádoucí změně územního plánu, která  může vrátit dosavadní funkční plochy SO2(oddechu-golfová hřiště) zpět na funkční plochy LR (lesní porosty). Tato změna má označení Z 1733

Žádost o změnu Z1733 podali klánovičtí zastupitelé v r. 2005

Návrh na zadání této změny – šest let po podání žádosti:

-odhlasovali pražští zastupitelé dne 23.6.2011

Návrh změny – po dalším roce a půl:

-projednala Komise Rady hl.m.Prahy pro územní plán a dne 15.1.2013 doporučila ke schválení

-schválila Rada hl.m.P. dne 29.1.2013.

-schválil Výbor pro územní plán hl.m.P. Dne 7.2.2013


Přijďte podpořit rozhodující hlasování Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 28.2.2013


do jednací sí Magistrátu,

Mariánské náměstí 2, Praha 1

Sledujte informace na našem webu!

Teprve v úterý 26.2.2013 bude jasné, zda hlasování o Z 1733 zůstane na programu jednání ve čtvrtek 28.2.2013

12 dobrých důvodů pro změnu Z 1733

1.Návrh odstraňuje dosavadní rozporuplnou část Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která vymezuje funkční plochy SO2 pro rozsáhlé 18tijamkové golfové hřiště přímo přes tři zákonem chráněná území:

    1. přes Evropsky významnou lokalitu Blatov a Xaverovský háj

    2. přes Přírodní rezervaci Klánovický les-Cyrilov

    3. přes Přírodní památku Prameniště Blatovského potoka

2.Návrh respektuje a potvrzuje ochranu celistvosti Klánovického lesa jako největšího lesního komplexu v hlavním městě Praze, jako nadregionálního biocentra územního systému ekologické stability krajiny, jako významného krajinného prvku a jako lesa zvláštního určení.

3.Návrh respektuje a potvrzuje ochranu krajinného rázu chráněného Přírodním parkem Klánovice-Čihadla.

4.Návrh respektuje a potvrzuje ochranu biotopu řady zvláště chráněných druhů živočichů i rostlin žijících (rostoucích) v Klánovickém lese.

5.Návrh respektuje veřejný zájem společnosti na obecném užívání lesa veřejností a na zachování veřejného prostoru přístupného pro všechny.

6.Návrh respektuje rozhodnutí přijaté v místním referendu konaném dne 7.11.2009 v Městské části Praha-Klánovice, ve kterém odpovědělo 80,36% hlasujících záporně na položenou otázku: „Souhlasíte s výstavbou golfového areálu na pozemcích, které jsou v současné době lesními pozemky v katastrálním území Klánovice?“ Referenda se zúčastnilo 62,57% z celkového počtu 2407 oprávněných občanů.

7.Návrh respektuje vůli 3323 občanů a 3 vědeckých institucí (Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, Česká společnost pro právo životního prostředí a Česká společnost entomologická), kteří se připojili k Petici na podporu rozšíření Přírodní rezervace Klánovický les na převážnou většinu Klánovického lesa (r.2011).

8.Návrh respektuje názor přibližně 3000 občanů, kteří ve zjišťovacím řízení EIA o záměru „Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha-Klánovice (únor 2012)“, vedeném u Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2012, zaslali záporné vyjádření k oznámení záměru.

9.Návrh respektuje názor 22 500 občanů, kteří se v elektronické petiční akci za zachování Klánovického lesa, uspořádané v roce 2008, vyjádřili ve prospěch ochrany Klánovického lesa před výstavbou golfového hřiště.

10.Návrh na druhé straně respektuje vlastnictví soukromého investora společnosti Forest Golf Resort Praha, a.s., když jím vlastněné čtyři pozemky zahrnuje do funkčních ploch SO2 (oddechu-golfová hřiště).

11.Projednání a schválení návrhu nebrání žádná právní ani administrativní překážka.

12.Návrh nemůže být z právního hlediska považován za neoprávněný zásah do vlastnictví nebo investice společnosti Forest Golf Resort Praha, a.s., a to přinejmenším z těchto důvodů:


-Uvedená společnost je o připravované změně územního plánu informována již od roku 2005, kdy bylo přijato usnesení RHMP č. 1111 ze dne 16. 8. 2005, na jehož základě byl zpracován návrh zadání projednávané změny.


-Uvedená společnost zahájila klíčová správní řízení vedoucí k realizaci golfového hřiště Praha-Klánovice až po zmíněném roce 2005, a sice v letech 2010 (územní řízení) a 2011 (správní řízení o povolení výjimky ze zákazů v přírodní rezervaci).


-Uvedená společnost nemá v současné době žádné z podstatných veřejnoprávních povolení (rozhodnutí). Navíc na řadu z nich ani podle
zákona není právní nárok.


-Uvedená společnost v letech 2008-2012 dvakrát zahájila a vedla u příslušných správních orgánů proces posuzování vlivů záměru na výstavbu golfového hřiště Praha- Klánovice na životní prostředí (proces EIA) – nejprve v letech 2008-2009 u Ministerstva životního prostředí a poté v letech 2011-2012 u Magistrátu hl. m. Prahy. V obou případech však proces EIA předčasně ukončila na vlastní žádost, aniž vyčkala vydání závěrečného stanoviska EIA.