Rezidence Klánovice rozhodně není pro stromy…

Újezdský STROM o.s. je účastníkem všech řízení o povolení kácení na pozemcích Rezidence Klánovice ( roh Slavětínské, Ke Znaku, Ke kostelíčku)

Dosud jsme Dimenzi – Rezidenci považovali za jednu ze vzácných výjimek šetrného přístupu investorů k dřevinám při plánování stavby. Plán z r.2010 předpokládal minimální kácení a maximální zachování vztostlých stromů ( kaštany, javory, smrk, břízy) v budoucím komplexu.

Po ohledání na místě dne 15.10.2013 je to jinak..stavba sice roste, ale původně krásné stromy chcípají…poškozeny v korunách, na kmenech a pravděpodobně i na kořenovém systému.

Vzhledem k tomu, že již probíhá řízení na úřadu Klánovice, je šance, že by přijela ČIŽPka, téměř nulová.
Podali jsme tedy podnět k řízení o uložení nápravných opatření podle §86 zákona 114Sb.

Ach jo…

Zita Kazdová

Řízení o uložení nápravných opatření , 28.11.2013
Ohledání na místě, zápis na ÚMČ Praha – Klánovice – viz níže, dendrologický posudek v příloze
přítomni:
pí Janoušková – OŽP Klánovice
Ing. Oubrecht – stavební dozor investora
Z.Kazdová – Újezdský STROM o.s., účastník řízení

Do uloženého termínu 31.12.2013
investor žádná nápravná opatření neprovedl.


20.1.2014 bylo vydáno Rozhodnutí č.j. 117/2014, v němž je stanoveno, že uložená nápravná opatření budou provedena bezodkladně, nejpozději do 5.2.2014

Dle sdělení ze 4.2.2014  provedl investor odborný ořez a požádal o prodloužení termínu do 31.3.2014 pro provedení dalších nápravných opatření : odstranění zeminy okolo všech stromů v rozsahu šíře koruny, aplikace kořenových podpůrných prostředků a výměna půdy za kvalitní a odborné ošetření lézí v borce stromů, zejména v kořenových nábězích.

S prodloužením nesouhlasíme, požadujeme bezodkladné provedení  a správní pokutu. Vymlouvat se na zimní období v letošní zimě, kdy se teploty pohybují okolo +10 stupňů je skutečně ubohé. Jediný týden v lednu mrzlo a to už stromy měly být dávno ošetřené.

Plakáty na prodej  luxusního bydlení v Rezidenci Klánovice jsou všude. Se starými a pro Klánovice typickými listnáči se v  naleštěné představě luxusu evidentně nepočítá. Když vám bude investor tvrdit že ano, nevěřte mu.
17.2.2014, ZK

Konečně obrat k lepšímu !

Dne 1.4. 2014  kontrola provedení nápravných opatření – jírovce  vypadají vitálně, zbylé dvě břízy zatím ve vegetačním  útlumu. Byl proveden ořez a odborné ošetření ran na kmenech, hlína v rabátkách je vyměněna.
Vypadá to docela dobře.

Pochybnosti o dostačujím prostoru v rabátkách mezi parkovacími místy v ul.ke Kostelíčku. Rantl je ale pouze položen v betonovém loži na povrchu půdy, parking bude ze zámkové dlažby na štěrkovém podloží – vsakování vody ke kořenům je tedy teoreticky možné.

Řízení o uložení nápravných opatření se pořád prolíná s řízeními o povolení kácení. Je to na stejných pozemcích a mnohdy ke stejným stromům. Stejně i při dnešní kontrole – souhlasili jsme s pokácením povoleného smrku od době vegetačního klidu , v týdnu 31.3. – 4.4.2014, abychom umožnili bezodkladné provedení náhradní výsadby.

1.4.2014, ZK