Rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy ve věci topolů podél plotu školy. Je to stromořadí. ÚMČ P21 zahájil nové řízení o pokácení stromořadí

Na základě odvolání účastníka Újezdský STROM ve věci kácení devíti topolů podél plotu 2. stupně MZŠ na Starokolínské, vydal  dne 19.3.2019  Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy jako příslušný odvolací správní orgán Rozhodnutí, jímž:


Naše topoly jsou stromořadí a podle toho se s nimi bude nakládat.
Celé rozhodnutí je přílohou této stránky.

Na základě výše uvedeného Rozhodnutí MHMP bylo předchozí správní řízení o pokácení devíti topolů ukončeno. V souladu s doporučením v tomto rozhodnutí zahájil OŽPD ÚMČ P21 nové řízení o povolení pokácení topolového stromořadí:


Sdělení MČ P21 na obecním webu dne 8.4.2019:

Vážení občané, omlouváme se vám za komplikace, které jsou spojeny s uzavřením zastávky Rápošovská ve směru do centra a části chodníku a komunikace. Zároveň vám přinášíme aktuální informace a chceme vás ujistit, že Úřad MČ dělá vše pro to, aby byla situace co nejdříve vyřešena.Ve věci dřevin (topolů černých) na pozemku MČ Praha 21 u školního hřiště a v bezprostřední blízkosti chodníku a autobusové zastávky vedeme nové správní řízení, protože nadřízený orgán dospěl k závěru, že dřeviny jsou stromořadím. Jakmile bude správní řízení pravomocně ukončeno, budeme vás informovat. Do té doby jsme však nuceni s ohledem na zajištění ochrany zdraví a majetku občanů ponechat po rozhodnutí/opatření dopravců autobusovou zastávku uzavřenou. Za tuto komplikaci se vám velmi omlouváme a žádáme vás o využití okolních zastávek ve směru do centra – Újezd nad Lesy event. Blatov.
Intenzivně připravujeme s vybranou odbornou společností situaci o náhradní výsadbě na pozemku parc.č. 1578, k.ú. Újezd nad Lesy. Podkladem je nám projekt (a provedená výsadba) z roku 1987, resp. přibližně z roku 1990. Stávající hodnotné a dlouhodobé dřeviny a keře na pozemku dostanou prostor a po odborném ošetření budou moci vyrůst do „krásy“. Plánujeme na pozemku dosadit další dřeviny, které odolají klimatickým podmínkám, nebudou alergenní atd. Koncepci představíme odborným komisím, zástupcům základní školy, účastníkům správního řízení aj. Informaci o náhradní výsadbě budeme rovněž publikovat na webu MČ Praha 21 a v Újezdském zpravodaji.  
Děkujeme vám za pochopení.
Source: MČ Praha 21

Stručné shrnutí aktivit souvisejících s topolovou alejí v Újezdě nad Lesy v roce 2019:

1. MČ P21 zahájila správní řízení o kácení na 9 topolů, ostatní jako “podměrečné” zamýšlí vykácet bez správního řízení
2. účastník správního řízení Újezdský STROM se odvolal proti vydanému rozhodnutí a to především proti chybnému rozděnení aleje viz bod 1. Trváme na tom, že řada 32 topolů je stromořadí a tak se k němu žadatel i orgán ochrany přírody musejí chovat
3. starosta Samec uzavírá zastávku MHD a chodník podél školního plotu
4. série vyjádření MČ (JUDr. Kozáková, starosta Samec a další) na obecním webu, na fb MČ P21 a do spisu ve smyslu, že topoly nejsou stromořadí, zastávka a chodník bude zavřený, dokud to nevykácíme…
5. rozhodnutí odvolacího orgánu MHMP: řada předmětných topolů je stromořadí + výčet pochybení MČ P21+ doporučení dalšího postupu
6. MČ P21 ukončuje řízení o kácení 9 topolů a zahajuje nové řízení o kácení topolového stromořadí
7. Újedský STROM je bohužel opět jediným účastníkem, zastupujícícm veřejnost. Na základě dosavadního postupu MČ a oficiálních vyjádření představitelů obce s rozhodovací pravomocí podáváme odvolacímu orgánu námitku podjatosti.

AKTUALIZACE – sdělení MČ P21 na obecním webu dne 25.4.2019: