Schůzka Újezdského STROMu s místostarostkou Ing. Kopeckou a vedoucí OŽPD JUDr. Kozákovou k tématu “prameniště” a “předávání ukončených grantů”

V pátek 15. 3. 2019 se předseda Újezdského STROMu Ing. Michael Hartman a koordinátorka grantových projektů MUDr. Zita Kazdová sešli se dvěma zástupkyněmi MČ Praha 21 – s Ing. Kristýnou Kopeckou, místostarostkou za ODS a s JUDr. Vladimírou Kozákovou, vedoucí OŽPD ÚMČ P21.

Tématem schůzky byl grantový projekt “Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy”, který Újezdský STROM realizoval v období 2015 – 2017 a kterým revitalizoval dva pozemky  parc. č. 4262/36 a 37 ve správě MČ P21 z dotace Hl.m.Prahy.

Obě zástupkyně MČ P21 uvedly, že nemají žádné informace. Nad tímto tvrzením jsme se pozastavili, protože veškeré informace MČ průběžně odesíláme a na potvrzení příjmu a přečtení městskou částí máme k dispozici dodejky z datové schránky. Za účelem odstranění tohoto záhadného informačního vakua jsme městské části ale opět odeslali informace datovou schránkou, k rukám Ing. Kopecké a JUDr. Kozákové.

Stejně jako na předešlých schůzkách s jinými zástupci samosprávy a úřadu MČ P21 jsme hovořili o dvou tématech:

1. “projekt”

MČ nás opět požádala o “projekt” k “prameništi”. Zopakovali jsme, že veškerou dokumentaci jsme úřadu  předali a že žádný jiný “projekt” neexistuje. Opět jsme vysvětlili, jaký je proces při podávání žádosti a následné realizaci grantů, podpořených Hl.m.P., které ve prospěch veřejného prostoru MC P21 realizujeme již od r. 2009.

2. “předávání ukončených grantů”
MČ opět poukázala na to, že ukončené grantové projekty nejsou předané.

Tento fakt jsme my opět potvrdili a opět jsme zástupkyně MČ požádali o přijetí standardizovaného postupu, kterým bude MČ přebírat zpět do evidence a péče své pozemky, které byly zhodnoceny z peněz externích dotací.

Opět jsme poukázali na to, že o tento proces MČ žádáme od r. 2013 a již pětkrát jsme se v této věci obrátili na tajemníka a různé dotčené zástupce úřadu a samosprávy. K podpoře naší žádosti jsme též zpracovali návrh předávacího formuláře, který jsme zasílali společně s žádostí.

Bohužel, ani úřad, ani samospráva nereagovali.

Jediná relevantní odpověď tak zůstává v mailové komunikaci s OŽPD a OMI na toto téma v r. 2014, a to od vedoucícho OMI Ing. Josefa Roušala:

Vzhledem k tomu, že žádný standardizovaný postup “předávání” neexistuje, řešíme tento úkon tak, že MČ odesíláme na vědomí závěrečné zprávy po ukončení grantových projektů.

Na závěr jsme Ing. Kopeckou požádali o omluvu k oficiálnímu vyjádření Rady MČ P21, týkající se následné péče ukončených projektů na pozemcích ve správěMČ P21, která byla zveřejněna na webu MČ, viz Rada MČ Praha 21 ke grantovému projektu “prameniště” aneb Marťani na újezdské radnici

Předchozí schůzka s MČ P21 k témuž se konala dne 16.9.2015. Zápis, vytvořený p.Švejnohou, referentem OŽPD, byl dne 15.10.2015 zveřejněn na webu MČ http://www.praha21.cz/aktuality/5373-zapis-z-jednani-prameniste-bechovickeho-potoku

Předchozí příspěvky k výše uvedeným tématům na webu Újezdského STROMu:PS: požadované omluvy jsme se nedočkali a po této schůzce ustala komunikace MČ s Újezdským STROMem. Téma “předávání grantových projektů” a forma různého stupně “hejtování” našeho spolku a jeho činnosti žije dále na sociálních sítích, včetně “oficiální” uzavřené facebookové skupiny MČ Praha 21. Tématem “předávání grantových projektů” se zabývá Komise životnho prostředí (KŽP), jejíž předsedkyní je pí Carbolová (ANO) a tajemnicí výše uvedená pí Kopecká (radní za ODS). V KŽP, jakožto ani v žádné další komisi nemá Újezdský STROM žádné zastoupení a jeho zástupci nejsou na žádná jednání přizváni.
 

Související: