Vedení MČ Praha 21 učiní potřebné kroky pro cyklopěší spojnici Rohožníku a Květnice sever

V úterý 28.11. proběhla jednání s MČ Praha 21 ve věci projektu záchrany cyklopěší spojnice Květnice sever – Rohožník. Zpráva je další z informací o projektu, který začal spolek loňského roku a podle průzkumu situace nezbytně vyžaduje aktivní a účinné zapojení MČ Praha 21, aby mohla být ohrožená trasa zachráněna. První kroky byly již zahájeny souběžně s letošní publikací dokumentace projektu na webu STROM včetně navázaní spolupráce na úrovni starostů okolních obcí. Nyní bylo třeba seznámit s projektem nové vedení MČ a případně je získat pro řešení.

Nový starosta Milan Samec setkání na radnici slíbil a své slovo splnil. S místostarosty Ing. Kristýnou Kopeckou a Zdenkem Růžičkou přijal ing. Michaela Hartmana za vedení spolku i s jeho žádostí o projednání záměru, jak nejprve katastrálně zachránit a poté kvalitně rekonstrovat cestu spojující Rohožník s Květnicí.

Jednání bylo vstřícné a přátelské, starosta s místostarosty předložený záměr na základě podkladů věcně diskutovali.  Dle sdělení starosty k obsahu schůzky je ,,panelka“ v plánu MČ pro revitalizaci území a MČ vítá rozpracovaný záměr.

Během jednání byl vedením MČ rámcově navržen a dohodnut další postup. Hlavní součástí je řešení pozemkových vztahů severní a střední části trasy jednáním MČ se stávajícím majitelem, kterým je Česká republika, s ohledem na nutnost právního zajištění trasy. Dále bylo dohodnuto projednání projektu v rámci nově ustavené Komise územního rozvoje Rady MČ Praha 21 za účasti zástupce spolku.   

Ing. Hartman informoval o zápisu z jednání s ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ing. Hůlkou, ve věci právního zajištění trasy a to včetně diskuse o možnosti bezplatného převedení dosud nikomu do správy nesvěřeného majetku státu na obec. Seznam dotčených pozemků a další podrobnosti jsou součástí předložené dokumentace.

„Slíbil jsem Ing. Michael Hartmanovi, že ho uvítám na radnici a probereme jeho záměr vybudovat kvalitní cestu spojující Rohožník s Květnicí. Své slovo jsem splnil.“ uvedl ve svém komentáři starosta Milan Samec.

 „Vítám entuziasmus a chuť týmu, který jsem potkal, letitého kostlivce MČ řešit. Projekt záchrany cesty má několik úskalí, viz. info o hrozbě zániku cesty na stránkách okrašlovacího spolku, a bez tahu na branku ze stany MČ vyřešit nejde. Mám z jednání dobrý pocit. Zájem o řešení ve vedení MČ je a stanovilo hned i několik konkrétních kroků. Díky novému starostovi za otevřenost a dobrý start v této věci.“, shrnul jednání předseda spolku ing. Hartman

Jsme rádi, že slovo radnice platí a přejeme nám všem, aby kroky MČ byly včasné a úspěšné a cyklopěší spojnice Květnice sever – Rohožník zachráněna a vylepšena. V obojím, jak je uvedeno v zapůjčeném výtisku projektu, může vedení MČ Praha 21, stejně jako vedení obce Květnice, spoléhat na podporu okrašlovacího spolku.

Na území středočeského kraje jednáme z pověření obce Květnice s Nadací knížete Lichtenštejna o majetkové podpoře řešení. Ta je nutná pro odblokování situace v této části trasy a máme pro něj také příslib podpory od vedení podniku Lesy ČR, do jehož správy jeden z pozemků patří.  Podpora obou subjektů by otevřela by zajímavé možnosti v oblasti hranice Prahy a Středočeského kraje a současně řešila část stávající zaužívané trasy. Pro zachování spojení jako takového je nicméně zásadní aktivita MČ Praha 21 v jejím katastru a jak vyplynulo ze shody na úterním jednání, pro záchranu propojení  v určité realizovatelné podobě může být rychleji dostupná a funkčně postačující.

Jsme rádi, že se projektem záchrany cyklopěší spojnice Květnice sever – Rohožník nové vedení MČ Praha 21 zabývalo. Vítám vstřícnost a zájem spojení udržet i zlepšit.  Držme novému vedení MČ palce. Rádi se v budoucnu zúčastníme přestřihování pásky nového, dlouhodobě udržitelného a bezpečného řešení. Pokud jsme dokázali naší činností tomuto cíli alespoň trochu přispět, budeme rádi, zlepšování stavu naší MČ a okolí je smyslem činnosti okrašlovacího spolku.

Okrašlovací spolek Újezdský STROM vznikl v roce 2005. Rádi pomůžeme, aťuž jde o zlepšování a obnovu cest jako též v případě tzv. Jižní ovocné spojky v západním pokračování  Ježovické, výsadbu alejí v okolí Trojmezí na jižní straně Újezda, revitalizaci nedalekého biotopu pobočného prameniště Běchovického potoka, vytvoření lesní Galerie I a II na severní straně v lese, archeostezku Hol, volnočasové hřiště s houpačkou a petangem „v průseku“, kultivaci pozemku pro dětské hřiště v Druhanické a další veřejně prospěšné aktivity. Zanedbatelné není ani pravidelné čištění lesa po celou dobu existence spolku a šestým rokem sázení stromů s firemními dobrovolníky. Za všechny tyto akce všem dobrovolníkům a podporovatelům děkujeme.