Blatovský dub–odborné ošetření díky Nadaci Partnerství

Odborné ošetření Blatovského dubu

v předposledním prázdninovém víkendu


Chcete vidět odborníky při práci v koruně Blatovského dubu? Přijďte se podívat v sobotu 24.8.2013 Ing. Petr Růžička, certifikovaný evropský arborista ze společnosti BAOBAB bude prořezávat a ošetřovat korunu nejstaršího dubu v Újezdě. Je to ten veliký strom po pravé straně hlavní ( Starokolínské) , když přijíždíte do Újezda od Prahy. Roste na hranici soukromé zahrady a chodníku, přibližně naproti je autobusová zastávka Blatov.

Zároveň prosím počítejte s dočasným dopravním omezením na Starokolínské po dobu ošetřování stromu.

Jaký zásah bude ošetření Blatovského dubu vyžadovat?

Po obhlídce stromu na jaře letošního roku byla diagnosa jasná: stromu postupně prosychá koruna z důvodů enormního civilizačního zatížení v okolí jeho stanoviště, ale jeho zdravotní stav a perspektiva je dobrá. Pro zachování stromu a zvýšení bezpečnosti provozu na sousední komunikaci je nutný razantní prořez a celková redukce koruny o 1/3. Zároveň jsme narazili na zádrhel, se kterým grant nepočítal – strom sice nutně potřebuje odborné ošetření, ale nestačí „jen“ lana v koruně stromu, na nichž normálně arboristé pracují. Kvůli těsné blízkosti frekventované kolínské výpadovky je v zájmu bezpečnosti provozu na silnici a v zájmu bezpečnosti pracovníků nutná pracovní plošina a zabezpečení dopravního omezení po dobu ošetřování stromu. Tato překážka, která se zpočátku zdála být nepřekonatelná, nakonec byla vyřešena díky spolupráci s OŽPD a OMI P21. Po zdlouhavých jednáních na Magistrátě, Policii a Technické správě komunikací nakonec plošinu mít budeme a dočasné dopravní omezení taky.

Domluvený termín prořezání stromu je sobota 24.8.2013, po celý den. Koruna stromu je obrovská, doufejme, že Ing. Růžička a jeho pomocníci vše zvládnou za jeden den.

Krásné staré stromy všude okolo – nám všem přeje

Zita Kazdová
Újezdský STROM o.s.

7.8.2013

Blatovský dub

Určitě jste si všimli velikého stromu po pravé straně hlavní silnice, když přijíždíte do Újezda od Prahy.

Je to majestátní, osaměle rostoucí Dub letní s mohutnou korunou. Roste na hranici soukromé zahrady a chodníku ve správě obce. Hned vedle hučí frekventovaná Starokolínská a přibližně naproti lidé čekají na autobus na zastávce Blatov.

Jaký asi je příběh tohoto stromu? Mohl by znít takto:
Blatovský dub je jediný zbylý svědek doby před 230lety.Tehdy rostl v blízkosti návsi obce Blatov, z níž jsou dnes patrné pouze náznaky půdorysu a zbytky původní staré zástavby – vzhled nejstarších stavení není už téměř k rozpoznání. Původně středověká, za třicetileté války vypálená a vylidněná osada Blatov byla op
ět

pozvolně osidlována a jako samostatná osada převážně zemědělského charakteru fungovala až do r.1922, kdy byla připojena k Újezdu. V parkové úpravě bývalé návsi ( v r. 2008) najdeme z pozůstatků samostatné osady kapličku a křížek – a Blatovský dub, nyní oddělený rušnou výpadovkou.

Všechny ostatní staré stromy- mnohem starší i ty mladší, s nimi i stoletá lipová alej pokračující dál po hlavní, dnešní Novosibřinské – byly během minulých desetiletí postupně bez náhrady vykáceny. Silnice se rozšířila a zvýšila, provoz na ní je nyní téměř nepřetržitý. Z bývalé osady Blatov je část desetitisícové městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy a charakter místa prošel nevratnou proměnou.

Pro Blatovský dub přišlo poslední reálné ohrožení asi před dvanácti lety, kdy se snad v souvislosti se stavbou kanalizace zvyšoval chodník nejméně o půl metru. Dvě stoleté lípy v sousedství se místním uhájit nepodařilo… Blatovský dub zůstal. Třetinou svého obvodu k silnici a přilehlému chodníku zasypán od paty kmene o půl metru výše, než je jeho přirozený růst na straně do zahrady. Přes všechny nepřízně osudu, necitlivé zacházení a ignoranci těch, kteří o podobě místa rozhodovali, strom zůstal. Krásný, nepřehlédnutelný dub vítající novodobé poutníky v Újezdě nad Lesy

Z příběhu jsme zpátky v realitě roku 2013.
Ačkoli Odbor životního prostředí nechává stromy na veřejných prostranstvích pravidelně ošetřovat, na mohutnou korunu Blatovského dubu nestačí ani peníze ani technika. Koruna nutně potřebuje odborný zásah, aby více než dvousetletý strom mohl dále odolávat podmínkám, které se tolik liší od doby, kdy jeho kořeny prvně vrostly do půdy Blatova. Je skoro zázrak, že kmen ani kořeny nevykazují žádné známky poškození a jediným cizopasníkem jsou kytice ochmetu ( nikoli jmelí!) ve větvích stromu.

Po předchozí dohodě s místním úřadem a majitelkou „třetiny stromu“ rostoucí na zahradě, zpracoval v září 2012 Újezdský STROM žádost o odborné ošetření Blatovského dubu a zúčastnil se grantového řízení Zdravé stromy pro zítřek. Dárci a garanty odbornosti jsou Nadace Partnerství, Mendlova univerzita v Brně a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s.

Cílem projektu Zdravé stromy pro zítřek je podpora kvalitního odborného ošetřování vzrostlých stromů a zvyšování povědomí veřejnosti o této činnosti.

Při této příležitosti se žadatelům i veřejnosti šířeji představuje arbioristická odbornost na mezinárodní úrovni. Certifikace European Tree Worker jako jediná v České republice poskytuje záruku, že arborista s certifikátem ETW prošel komplexní zkouškou, která prokazuje náležitou úroveň jeho odborných znalostí.

O arboristice jako o komplexní péči o stromy zejména rostoucí mimo les si můžete více informací najít na http://www.arboristika.cz/o-nas/o-nas.html
Při procházení stánek tohoto webu si rychle uvědomíme, že ne každý, kdo si arborista říká, je odborník, který stromům rozumí, má je rád a umí je dobře ošetřit. Pro soukromníky i organizace, které chtějí mít své stromy kvalitně ošetřené lze tedy víc než doporučit seznam odborníků a firem uvedených na http://www.arboristika.cz/certifikace-evropsky-arborista-etw/index.php

Naopak zájemci o tuto práci by měli začínat etickým kodexem arboristy http://www.arboristika.cz/kodex-podpisy/index.php a teprve pak se zajímat o školení, semináře, odborné publikace a nové technologie péče o stromy, které na stránkách najdete také. Skutečně ne každý, kdo „řeže stromy“ je odborníkem na dendrologii, fytopatologii, fyziologii, mechaniku, fyziku a pedologii a dobře zná legislativu, bezpečnost práce a správní řádu. Tohle všechno je totiž výbava arboristy s mezinárodním certifikátem ETW…

Děkujeme Nadaci Partnerství za zprostředkování bezplatného ošetření Blatovského dubu. Díky spolupráci s Mendelovou univerzitou byl strom odborně ohodnocen a samotné ošetření proběhne nejspíš na přelomu května a června 2013. Provádět jej bude Ing. Petr Růžička, certifikovaný evropský arborista

O Nadaci Partnerství, která nabízí granty, vzdělání, poradenství i odborné služby pro lidi i přírodu, se více dozvíte na http://www.nadacepartnerstvi.cz/


Brněnskou
Mendelovu universitu, kde je možné studovat

na fakultách Agronomie, Lesnictví a dřevařství, Zahradnictví, Regionální rozvoj a mezinárodní studia nebo Provozní ekonomie, můžete alespoň virtuálně prozkoumat na http://www.mendelu.cz/cz .
Třeba vás zaujme sekce Institutu celoživotního vzdělávání, mezi nimiž figurují i kurzy arboristiky 🙂

Průběžná zpráva

grantu v projektu Zdravé stromy pro zítřek 2012-2013 Blatovský dub

na základě smlouvy mezi Nadací Partnerství a Újezdským STROMem o.s.,

podepsané 23.1. – 18.2. 2013

Dosavadní kroky v medializaci projektu:

6.3.2013

info o připravovaném projektu odborného ošetření Blatovského dubu, žádost o spolupráci úřadu, předběžné pozvání dětí na exkursi v průběhu ošetření

-mail tajemníkovi ÚMČ P21, na vědomí vedoucím OŽPD a OŠKMA21
-mail řediteli Masarykovy základní školy

7.3.2013

-obsáhlý článek s informacemi o stromu, ETW certifikaci a donorech na https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality-viz výše

březen 2013

-informační článek odeslán do měsíčníku Újezdský zpravodaj 4/2013 v rámci tématické stránky ke Dni Země v Újezdě, zveřejněno viz archiv ÚZ na www.praha21.cz

-informační článek odeslán do čtrnáctideníku Náš Region duben/2013 v rámci tématického čísla věnovanému Újezdu nad Lesy. Pro nedostatek místa a malý podíl reklamy pro zaplacení prostoru byl zveřejněn jen zlomek dodaných újezdských textů. Podle slov redaktorky budou ostatní příspěvky zveřejńovány postupně v dalších číslech.


Dosavadní kroky k realizaci projektu:

23.1., 24.1., 22.4., 23.4., 24.4.2013

mailová domluva s Ing.Růžičkou, který bude strom ošetřovat – předběžný termín, upozornění na rizikovou polohu stromu -nutnost dopravního a bezpečnostního omezení, info o medializaci a předání info spolumajitelce stromu, tajemníkovi úřadu a řediteli školy, domluva informační schůzky před ošetřením

25.4.2013

informační schůzka před ošetřením ( Ing.Růžička, Zita Kazdová)

shrnutí:
Na základě dnešní prohlídky památného dubu navrhuji následující postup:
-Vzhledem k  výraznému prosychání koruny u stromu doporučuji provést obvodovou redukci s intenzitou do 30% jejího objemu spojenou s řezem bezpečnostním
-Protože se jedná o velice frekventované stanoviště (výpadovka z Prahy) + chodník bude nutné zajistit odpovídající dopravní opatření: uzavření jednoho jízdního pruhu, kyvadlová doprava v pruhu druhém + řízení dopravy městskou policií (nejlépe o víkendu) – zajistí MČ Újezd nad Lesy
-Jelikož dojde k razantní redukci koruny a vhledem k charakteru okolí (stavební objekty, velký pohyb automobilů a osob) jako optimální považuji provést navrhovaný zásah s využitím vysokozdvižné plošiny
-Navržená technologie vyžaduje realizaci ve třech lidech (2 osoby plošina, 1 zem) – zajistí bezplatně BAOBAB; náklady na plošinu cca 15.000,- Kč ­a následný úklid – zajistí MČ Újezd nad Lesy
-Předpokládaný termín realizace akce: 22./23.6.201
S úctou,
Ing. Petr Růžička
BAOBAB – péče o zeleň s.r.o

25.4., 3.5., 7.5., 13.5.2013

pokračující mailová korespondence, v níž se snažíme vyřešit situaci s nutností ošetření stromu z plošiny ( přibližně 15 tis Kč) a dopravním omezením

Sdružení nemá prostředky na náklady spojené s ošetřením stromu – viz žádost o grant.
S úřadem MČ byl na základě žádosti o grant domluven odvoz a likvidace větví a posléze i dva městští policisté pro regulaci dopravy v průběhu ošetření. S dalšími náklady spojenými s ošetřením ( plošina, razantní dopravní omezení) úřad také nepočítal.

Do komunikace jsem tedy zapojila Ing.Březinu – vedoucího OŽPD P21 a požádala jej o spolupráci. Ing. Březina přislíbil další jednání pro získání peněz na plošinu a jednání s MHMP a STK pro zabezpečení ( a zaplacení) dopravního omezení na kolínské výpadovce, protože jeho rozsah přesahuje kompetence a možnosti městské části.

Na základě těchto skutečností byl předpokládaný termín ošetření stromu přesunut na dobu prázdnin. Jednak bude celkově menší provoz a doufejme, že se Újezdu podaří do té doby dojednat finance i dopravní omezení. Podle vyjádření Ing.Růžičky je možné provést bezpečnostní řez stromu celoročně.

Dovoluji si požádat Nadaci Partnerství o prodloužení termínu realizace grantu. Snažíme se vypořádat s nastalou situací a doufáme, že spolupráce Újezdského STROMu o.s., OŽPD P21 a Ing.Růžičky nakonec povede ke kýženému odbornému ošetření Blatovského dubu v Újezdě nad Lesy. 

přílohy dokumentu:

info úřadu_březen 2013

info řediteli školy_březen 2013

článek v příloze Den Země v Újezdě_ÚZ 4/2013 ( k naklezení v archivu ÚZ na www.praha21.cz )

článek poslaný do čtrnáctideníku Náš Region duben/2013 v rámci přílohy věnované Újezdu nad Lesy, zatím nezveřejněno

odesláno s přílohami pí Haně Rambouskové, Nadace Partnerství
16.5.2013