Dopis primátorovi hlavního města Prahy ve věci podpory řádného projednání budoucnosti lipového stromořadí v Thákurově ulici v Praze 6

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.

Čenovická 2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad Lesy

IČ: 27 02 01 18
číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R

 

 

 

 

Vážený pane primátore,

 

připojujeme se k vyjádření a výzvě občanských sdružení podepsaných pod níže uvedeným dopisem, vysvětlením a prosbou na Vás ze dne 14.1.2012.

 

Naléhavě Vás žádáme, abyste věnoval svoji pozornost koncepci a provádění „ochrany pražské přírody“, jak je praktikována na odboru magistrátu (OOP MHMP), který má ochranu přírody ve svém názvu i popisu práce. Níže uvedený případ je jedním z dlouhodobých selhání tohoto odboru, v němž prohrává  pražská příroda, občanská společnost, i důvěryhodnost Pražského magistrátu.

 

Prosíme Vás o očištění reputace úřadu, v jehož čele stojíte, a o spravedlivé a správné řízení k ochraně pražské přírody, v tomto případě aleje v Thákurově ulici.

 

Děkujeme Vám,

s nadějí ve Vaši intervenci ve prospěch poctivého projednání tohoto případu a respektování přírody i obyvatel Prahy,

 

Ing.Michael Hartman, předseda sdružení

Lucie Růžičková a MUDr Zita Kazdová, členky Výboru sdružení

Újezdský STROM o.s.

 

17.1.2012

 

 

Společná výzva občanských iniciativ k respektování principů dobré

správy a práva na spravedlivý proces – zdržení se kácení podle

rozhodnutí vydaného MHMP k žádosti TSK do rozhodnutí nezávislého

Soudu – lipové stromořadí v parku v Thákurově ulici, Praha 6, Dejvice

 

 

Vážený pane primátore,

 

obracíme se na Vás touto společnou výzvou apelující na respekt k principům dobré správy a práva každého na spravedlivý proces.

Principy dobré správy jsou  „dobrými mravy“ veřejného práva. Tyto principy pak stojí nad principy striktně právními, tj. principy legality chování. Platí-li tyto principy vtělené do desatera principů dobré správy veřejným ochráncem práv pro státní správu, tím spíš musí nacházet pozitivní odezvu a respekt v konání orgánů samosprávy. 

 

Dne 4. 1 2012 jsme podali správní žalobu proti rozhodnutí MHMP (Rozhodnutí č.j. MHMP-289757/11/OOP/V-211/R-55/Tr ze dne 19. 12. 2011) se žádostí o přiznání odkladného účinku.

S ohledem na uzavření parku nehrozí údajné nebezpečí ani na životech a zdraví lidí ani na jejich majetku, a proto nelze okamžité kácení tímto nebezpečím ospravedlňovat.

 

Jsme přesvědčeni o tom, že i Vy resp. vedení města musíte pociťovat pochybnosti o nestrannosti resp. nepodjatosti úředníků, kteří rozhodují o žádosti svého zaměstnavatele resp. svých pracovních kolegů.

Je-li pak MHMP resp. Město Praha přesvědčeno o tom, že věc oprávněnosti žádosti TSK o povolení jednorázového vykácení celého parku posoudilo správně, spravedlivě a v souladu se zákonem, nemá důvod  vyhýbat se soudnímu přezkumu.

 

Naopak, kdyby Město Praha (skrze TSK hl. m. Prahy) přistoupilo k okamžitému vykácení, aniž by vyčkalo výsledku soudního přezkumu, dalo by tím najevo, že si je vědomo nezákonnosti svého rozhodnutí a jedinou cestu k jeho prosazení vidí ve zmaření soudního přezkumu.

 

Současně vyslovujeme podiv a znepokojení nad praktikami některých zaměstnanců MHMP. Zamíří-li okamžitě po námitce opomenutí účastníka řízení osobně vedoucího právního oddělení odboru ochrany prostředí do soukromého obydlí a vnutí zde bydlící osobě převzetí rozhodnutí, i když tato namítá, že není oprávněna za občanské sdružení, opomenutého účastníka řízení, poštu přebírat, je to více než nestandardní. Na bezprostředně následující námitku této fyzické osoby vůči vynucenému převzetí pak reaguje odbor ochrany prostředí místo řádného vypravení rozhodnutí tím, že manipuluje s již dříve vyznačeným datem nabytí právní moci. Všechny tyto zcela neobvyklé kroky jasně hovoří o enormním zájmu některých zaměstnanců Vašeho úřadu na vykácení stromů a znemožnění řádného soudního přezkumu.

 

Na závěr připomínáme, že mimořádný zájem nejen našich občanských sdružení sídlících na Praze 6 ale i široké veřejnosti těšící se z kvalit vzrostlého lipového stromořadí v Thákurově ulici u rušné Evropské třídy v Praze 6 jsme dokumentovali několika peticemi, zejména peticí požadující zachování aleje a zveřejnění plánů města s tímto parkem. Petici podepsalo více než 1500 místních obyvatel i dalších milovníků této krásné aleje. Po uzavření parku v květnu t.r. se proti kácení postavili obyvatelé Prahy 6 v dalších peticích.

Občanské sdružení Tilia Thákurova navrhlo Městu Praze partnerství při péči o park. Nabídlo rovněž mimořádný dar ve výši 1 milion Kč na péči o vzrostlé stromy. Na všechny naše iniciativy přišla odmítavá reakce.

 

Stromy, o jejichž vykácení TSK i někteří zaměstnanci MHMP urputně usilují s tvrzením, že pro nás občany představují nebezpečí, my občané jako nebezpečí nepociťujeme. Naopak, tyto stromy jsou pro nás každodenní ochranou a vytvářejí prostředí, které dává pocit domova.

Jako vážné nebezpečí pociťujeme demagogicky prosazovaná nezákonná rozhodnutí úředníků.

 

Vážený pane primátore,

nemůžeme se ubránit dojmu, že se nám navzdory našemu společnému úsilí trvajícímu již několik let, dosud nepodařilo prolomit byrokratickou bariéru „chránící“ Vás před názory občanů, které reprezentujete. Chceme věřit, že tentokrát se náš apel konečně dostane až k Vám a bude po právu vyslyšen.

                                                                

                                                        Marie Jelínková, Tilia Thákurova, o.s.
                                                        
Martin Skalský, Arnika
                                                        Karel Čapek, Společnost Šáreckého údolí
                                                        David Ptáček, Šárecké údolí o.s.